Still here?
Please GOTO: https://brajeshwar.com/2006/brajeshwar-v70-wordpress-theme/